தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

Subject:
Scholarship
Class Days:
Monday - Friday
Per Class Duration:
1 Hour
Session per Month:
28
Monthly Fee:
1000 LKR

தரம் 4 (2021) - மாணவர்களுக்கான புலமைப் பரீட்சைக்கு தயார்படுத்தல் வகுப்புக்கள்

மாதம் 20 வகுப்புக்கள் 

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை ஒவ்வொரு நாளும் - மாலை 7.00 - 8.00 

மாதக்கட்டணம் : 1000/=

11th June, 2021

Session 5394

தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

6:45 pm - 7:45 pm

Upcoming Sessions

3rd August, 2021

Session 6793

தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

7:00 pm - 8:00 pm
4th August, 2021

Session 6794

தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

7:00 pm - 8:00 pm
5th August, 2021

Session 6795

தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

7:00 pm - 8:00 pm
6th August, 2021

Session 6796

தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

7:00 pm - 8:00 pm
9th August, 2021

Session 6797

தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

7:00 pm - 8:00 pm
10th August, 2021

Session 6798

தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

7:00 pm - 8:00 pm
11th August, 2021

Session 6799

தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

7:00 pm - 8:00 pm
12th August, 2021

Session 6800

தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

7:00 pm - 8:00 pm
20th August, 2021

Session 6801

தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை

7:00 pm - 8:00 pm

Feedback of the Teacher

1823

PROUD OF YOU SIR. WE ARE SATISFACTORY

Posted On : 2020-11-23 20:39:45

Saudh

Best

Posted On : 2020-11-25 18:52:34

Matheesan

super classes

Posted On : 2020-11-28 04:58:12

Matheesan

super classes

Posted On : 2020-11-28 04:58:14

K.Laksuthan

good

Posted On : 2020-12-22 21:14:55

Fathima

Best teacher.

Posted On : 2021-01-07 06:19:49

Demarco

Good teacher

Posted On : 2021-01-19 04:41:07

Nimalatheepan

WE LIKE FOR YOUR TEACHING THE ZOOM CLASS ARE VERY HELPFUL THANKS A LOT FROM N.THARUNIKA 1546

Posted On : 2021-01-21 06:09:36

jathiththan

best teachers

Posted On : 2021-02-10 20:08:40

Musafjaseer

Super

Posted On : 2021-02-13 16:21:34

Musafjaseer

Super teacher

Posted On : 2021-02-13 16:34:55

Mohamed Imaam

satisfied... Excellent and kind teachers...!

Posted On : 2021-02-19 22:05:59

Fathima

Good teaching

Posted On : 2021-03-13 08:30:49

Lithusangan

i proud of you sir and good sir

Posted On : 2021-04-05 21:52:20

Vipushan

VERY NICE CIASS

Posted On : 2021-05-24 16:32:40

ROCHE

I wish to the teacher. Clearly explain the subject

Posted On : 2021-05-30 17:43:06

ROCHE

This class is very useful

Posted On : 2021-05-30 17:44:01

Ashlyn

Teaching methodology is fine.As parents we are satisfied. Go . ahead ,

Posted On : 2021-06-10 04:57:31

John Elliott

You are A Good Sir You Will Clearly Explain A Lesson John Elliot

Posted On : 2021-06-14 15:50:01

Uthayakumaran

GOOD SIR

Posted On : 2021-06-26 08:53:55

You May Like

Register For a Class

Class Tittle:
தரம் 4 - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை
Grade:
Grade 4
Subject:
Scholarship
Amount:
LKR 1000